Lista aktualności Lista aktualności

klauzula informacyjna

KLUZULA INFRORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. Poniżej wyjaśnimy w jakim celu i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa oraz jakie prawa Państwu przysługują. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą karta informacyjną.

 

Karta informacyjna
w zakresie danych osobowych

ADMINISTRATOR

Nazwa placówki

Dane kontaktowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie

Chrosno 13, 99-306 Łanięta

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe

Krzysztof Stępień

kutno@lodz.lasy.gov.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA

Lp.

CEL

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA

1.

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

 

(podanie danych jest obowiązkowe
i wynika z przepisów prawa)

Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub na podstawie zgody i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do wygaśnięcia umowy o pracę i przedawnienia roszczeń związanych z tą umową w przypadku przyjęcia do pracy lub;

do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji.

 

2.

Monitoring

 

(przetwarzanie danych przez Nadleśnictwo jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa)

 

Usprawiedliwiony interes Nadleśnictwa – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, interesariuszy i odwiedzających budynek Administratora

Przez okres 7 dni.

3.

Realizacja zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzierżawy, najmu, sprzedaży itp.)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów.

Do zakończenia umowy lub przedawnienia roszczeń.

4.

Prowadzenie rozliczeń księgowych, podatkowych, zapewnienie prawidłowego odbioru towaru i dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów. Min 5 lat.

ODBIORCY DANYCH

1.

Upoważnieni pracownicy administratora danych (pracownicy, specjaliści) w zakresie określonym prawem.

2.

Firmy świadczące usługi dla Nadleśnictwa, w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania usługi (kurierzy, operator pocztowy, dostawcy usług informatycznych).

3.

Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4.

Kancelaria prawna obsługująca Administratora i organy egzekucyjne w przypadku dochodzenia roszczeń.

PRAWA

1.

Prawo żądania dostępu do danych osobowych

 

Mają Państwo w każdej chwili możliwość dostępu do treści swoich danych.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub pracownikiem Nadleśnictwa.

 

2.

Prawo sprostowania danych

Mogą Państwo w każdej chwili sprostować treść swoich danych, jeżeli są np. nieprawdziwe lub błędne.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub pracownikiem Nadleśnictwa.

3.

Prawo usunięcia danych

Nadleśnictwo usuwa dane osobowe interesariuszy po ustaniu okresów przetwarzania określonych przepisami prawa, po ustaniu celu, dla którego dane zostały zebrane lub po upływie okresu obowiązkowej archiwizacji danych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217)

Mają Państwo w każdej chwili możliwość zgłoszenia żądania o usunięcie danych, jeżeli dane nie zostały usunięte po ustaniu okresów, o których mowa powyżej lub jeżeli cofnęli Państwo zgodę - wyłącznie w przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych była jedyną podstawą prawną przetwarzania.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub pracownikiem Nadleśnictwa.

4.

Prawo ograniczenia przetwarzania

Jeżeli zachodzi podejrzenie, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo zarządzać ograniczenia ich przetwarzania do czasu wyjaśnienia sprawy.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub pracownikiem Nadleśnictwa.

5.

Prawo do cofnięcia zgody

Wyłącznie w sytuacjach kiedy nie istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych przez Nadleśnictwo niż ustawa, a Interesariusz udzielił zgody na przetwarzanie danych – istnieje możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej udzieleniem.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub pracownikiem Nadleśnictwa.

6.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Jeżeli nie uzyskają Państwo pomocy przysługuje Państwu zawsze prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa)

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

1.

Dokumenty przechowujemy w zamykanych na klucz szafach.

2.

Pomieszczenia są zamykane w trakcie i po godzinach pracy tak, aby do dokumentów nie miały dostępu osoby nieupoważnione.

3.

Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.

4.

System informatyczny jest zabezpieczony hasłami, stosujemy system antywirusowy i firewall.

5.

Stosujemy monitoring, alarm, ochronę zewnętrzną.

                                                                Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno

                                                                          Zbigniew Wala