Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt w sprawie Lasów Niepaństwowych

Kontakt Lasy Niepaństwowe

Leśnicy oraz pracownik biura (tel. 24 356 73 75) nadleśnictwa przyjmują telefony w sprawie lasów niepaństwowych od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00,

·       Zdzisław Słowiński (gmina : Strzelce, Łanięta) – tel. 696 08 07 08

 

·       Leszek Przybylski (gmina: Kutno, Bedlno, Oporów, Żychlin) – tel. 696 080 709

 

·       Mieczysław Mikołajczyk (gmina: Nowe Ostrowy, Dąbrowice) – tel. 696 080 710

 

·       Wojciech Kujawa (gmina: Krośniewice, Nowe Ostrowy, Łanięta) – tel. 696 080 711

 

·       Wojciech Chodorowski (gmina: miasto Kutno, Krzyżanów) – tel. 696 080 712


Nadzor nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Kutno sprawuje nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa  na terenie powiatu kutnowskiego o powierzchni  711,49 ha. Nadzór prowadzą leśniczowie lasów państwowych leśnictwa: Strzelce, Raciborów, Ostrowy, Perna, Julinki oraz pracownik biura nadleśnictwa.


Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności :
1. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji określającej zadania zapewniające powszechną ochronę lasów, w przypadku niewykonywania przez właściciela lasów obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o lasach ;


2. Zarządzenie wykonania na koszt Nadleśnictwa zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi (art.10 ust.1 pkt 2);


3. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu zatwierdzającego legalność pozyskania drewna oraz prowadzenie ewidencji wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna (art. 14a ust. 3);


4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3);


5. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów (art. 22 ust. 5);


6. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach (w przypadkach losowych) niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu (art. 23 ust. 4);


7. Przygotowanie materiałów do wydania przez Starostę decyzji nakazującej właścicielowi lasu wykonanie obowiązków i zadań wynikających z art. 13 i art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (art. 24)


8. Przekazanie Staroście po każdym kwartale meldunków z rozliczenia kosztów nadzoru nad gospodarka leśną;