Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Gospodarkę leśną prowadzi się wg planu urządzenia lasu z uwzględnieniem zasad:
  - trwałości lasów i ciągłości wykorzystania ich wielostronnych funkcji ,

  - powiększania zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na warunki życia człowieka i funkcjonowanie całości przyrody,

 - powszechnej ochrony lasów.


Obecnie obowiązujący w Nadleśnictwie Kutno "Plan Urządzenia Lasu" sporządzony został na okres od             1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Ważną częścią Planu Urządzania Lasu jest Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Kutno, którego opracowanie ma na celu zinwentaryzowanie i zobrazowanie walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa (głównie ekosystemów leśnych) na tle regionu i kraju oraz poprawę warunków ochrony i w miarę możliwości wzbogacania zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych, a w szczególności zachowania różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji (genowym, gatunkowym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym).
W roku bieżącym trwają prace nad sporządzeniem Planu Urządzenia Lasu na lata  2015 – 2024.